Estd :1972
 
   
 
RESEARCH & PUBLICATION
 
 

RESEARCH & PUBLICATION


      Dr.Navajyoti Choudhury

      Dr.Chitralekha Talukdar

      Dr.Nripendra Nath Talukdar

      Dr.Utpal Jyoti Medhi

      Atwar Rahman

      Dr. Nilima Dutta

      Dr. Manash Barthakur

      Dr. Paresh Kalita

      Mr. Narayan Goswami

      Dr. Kalpana Mishra

      Mr. Khagen Das

      Dr. Pankaj Kr. Baro

      Mr. Nripendra Deka

      Imdad Ali Ahmed

      From Assamese

      From Geography